និន្នាការអចលន​ទ្រព្យ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ស្វែងយល់អំពីទីផ្សារ ដី ខេត្តត្បូងឃ្មុំ តាមរយៈនិន្នាការនិងមធ្យមភាគ

តំលៃសមរម្យក្នុងការរស់នៅ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

តម្លៃលក់ជាមធ្យមគឺប្រហាក់ប្រហែល $8,750 នៅ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ តម្លៃលក់ជាមធ្យមគឺប្រហាក់ប្រហែល $8,750 នៅ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ តម្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនៅ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ គឺ $0 តម្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនៅ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ គឺ $0 តំបន់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បច្ចុប្បន្នមាន 2 អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់ តំបន់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បច្ចុប្បន្នមាន 2 អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់

តំបន់នៅក្នុង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ