កម្ពុជា

Neighborhood Overview

Explore the Neighborhood of កម្ពុជា

Property ក្នុង កម្ពុជា

Most Popular Projects ក្នុង កម្ពុជា

Overview of Neighborhoods ក្នុង កម្ពុជា

ភ្នំពេញ
Sale
5,043 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $2.15B
See Location Highlights
ខេត្តសៀមរាប
Sale
788 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $22.85M
See Location Highlights
ខេត្តកណ្ដាល
Sale
264 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $9 - $44M
See Location Highlights
ខេត្តព្រះសីហនុ
Sale
245 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $345M
See Location Highlights
ខេត្តកំពត
Sale
93 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $34.1M
See Location Highlights
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
Sale
87 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $6 - $57.3M
See Location Highlights
ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ
Sale
39 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $155 - $15.56M
See Location Highlights
ខេត្តតាកែវ
Sale
25 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $3.7M
See Location Highlights
ខេត្ត​កែប
Sale
22 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $280 - $18.9M
See Location Highlights
ខេត្ត​បាត់ដំបង
Sale
20 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $25K - $11.04M
See Location Highlights
  • កម្ពុជា