ខេត្ត​កោះកុង

Neighborhood Overview

 • Sale
  ទិញ
  $56.32K - $1.93M
 • Sale
  សម្រាប់លក់នៅ FazWaz-KH.com:
  17 អចលនទ្រព្យ
 • Rent
  ជួល
  $ - $
 • Rent
  សម្រាប់ជួលនៅ FazWaz-KH.com:
  0 អចលនទ្រព្យ

Property ក្នុង ខេត្ត​កោះកុង

Overview of Neighborhoods ក្នុង ខេត្ត​កោះកុង

Kaoh Kong
Sale
6 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $56.32K - $1.5M
See Location Highlights
Kiri Sakor
Sale
4 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $120K - $1.93M
See Location Highlights
Mondol Seima
Sale
3 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $971.4K - $1.5M
See Location Highlights
Thma Bang
Sale
2 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $95.46K - $124.09K
See Location Highlights
Srae Ambel
Sale
1 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $1M
See Location Highlights
Khemara Phoumin
Sale
1 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $650K
See Location Highlights