ខេត្តកណ្ដាល

Neighborhood Overview

Property ក្នុង ខេត្តកណ្ដាល

Overview of Neighborhoods ក្នុង ខេត្តកណ្ដាល

Ta Khmau
Sale
102 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $110 - $16.9M
See Location Highlights
Angk Snuol
Sale
43 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $55 - $5.08M
See Location Highlights
Khsach Kandal
Sale
43 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $9 - $1.23M
See Location Highlights
Kien Svay
Sale
26 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $25 - $6.6M
See Location Highlights
Lvea Aem
Sale
16 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $165 - $15.6M
See Location Highlights
Ponhea Lueu
Sale
13 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $55 - $3.32M
See Location Highlights
S'ang
Sale
8 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $16K - $8.18M
See Location Highlights
Mukh Kampul
Sale
6 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $46.67K - $44M
See Location Highlights
Kandal Stueng
Sale
5 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $40 - $9.5M
See Location Highlights
Kaoh Thum
Sale
1 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $3K
See Location Highlights