ខេត្ត​កែប

Neighborhood Overview

 • Sale
  ទិញ
  $280 - $18.9M
 • Sale
  សម្រាប់លក់នៅ FazWaz-KH.com:
  22 អចលនទ្រព្យ
 • Rent
  ជួល
  $ - $
 • Rent
  សម្រាប់ជួលនៅ FazWaz-KH.com:
  0 អចលនទ្រព្យ

Property ក្នុង ខេត្ត​កែប

Overview of Neighborhoods ក្នុង ខេត្ត​កែប

Damnak Chang'aeur
Sale
13 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $80K - $18.9M
See Location Highlights
Kaeb
Sale
9 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $280 - $4.16M
See Location Highlights