ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង

Neighborhood Overview

 • Sale
  ទិញ
  $53K - $360K
 • Sale
  សម្រាប់លក់នៅ FazWaz-KH.com:
  4 អចលនទ្រព្យ
 • Rent
  ជួល
  $ - $
 • Rent
  សម្រាប់ជួលនៅ FazWaz-KH.com:
  0 អចលនទ្រព្យ

Property ក្នុង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង

Overview of Neighborhoods ក្នុង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង

Rolea B'ier
Sale
3 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $53K - $360K
See Location Highlights
Tuek Phos
Sale
1 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $160K
See Location Highlights