ខេត្ត​កំពង់ធំ

Neighborhood Overview

 • Sale
  ទិញ
  $3K - $500K
 • Sale
  សម្រាប់លក់នៅ FazWaz-KH.com:
  16 អចលនទ្រព្យ
 • Rent
  ជួល
  $ - $
 • Rent
  សម្រាប់ជួលនៅ FazWaz-KH.com:
  0 អចលនទ្រព្យ

Property ក្នុង ខេត្ត​កំពង់ធំ

Overview of Neighborhoods ក្នុង ខេត្ត​កំពង់ធំ

Santuk
Sale
11 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $3.8K - $185K
See Location Highlights
Baray
Sale
2 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $3K - $500K
See Location Highlights
Kampong Svay
Sale
2 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $40K - $200K
See Location Highlights
Stueng Saen
Sale
1 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $450K
See Location Highlights