ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Neighborhood Overview

Property ក្នុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Overview of Neighborhoods ក្នុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Odongk
Sale
31 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $12 - $57.3M
See Location Highlights
Phnum Sruoch
Sale
17 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $44K - $4.89M
See Location Highlights
Chbar Mon
Sale
11 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $90 - $5.55M
See Location Highlights
Kong Pisei
Sale
7 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $15 - $5.24M
See Location Highlights
Basedth
Sale
7 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $617.5K - $9M
See Location Highlights
Samraong Tong
Sale
7 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $6 - $6.75M
See Location Highlights
Thpong
Sale
4 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $60K - $576.3K
See Location Highlights
Aoral
Sale
3 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1.95K - $4.66M
See Location Highlights