ខេត្តកំពត

Neighborhood Overview

Property ក្នុង ខេត្តកំពត

Overview of Neighborhoods ក្នុង ខេត្តកំពត

Kampot
Sale
39 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $14M
See Location Highlights
Tuek Chhou
Sale
32 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $7 - $4.32M
See Location Highlights
Banteay Meas
Sale
11 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $20K - $4.55M
See Location Highlights
Chhuk
Sale
6 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $6 - $34.1M
See Location Highlights
Dang Tong
Sale
3 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $75 - $260K
See Location Highlights
Kampong Trach
Sale
2 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $7 - $200
See Location Highlights