ខេត្តតាកែវ

Neighborhood Overview

Property ក្នុង ខេត្តតាកែវ

Overview of Neighborhoods ក្នុង ខេត្តតាកែវ

Bati
Sale
21 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $3.7M
See Location Highlights
Tram Kak
Sale
3 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $18 - $1.16M
See Location Highlights
Samraong
Sale
1 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $23K
See Location Highlights