ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Neighborhood Overview

 • Sale
  ទិញ
  $3.5K - $14K
 • Sale
  សម្រាប់លក់នៅ FazWaz-KH.com:
  2 អចលនទ្រព្យ
 • Rent
  ជួល
  $ - $
 • Rent
  សម្រាប់ជួលនៅ FazWaz-KH.com:
  0 អចលនទ្រព្យ

Property ក្នុង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Overview of Neighborhoods ក្នុង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Tboung Khmum
Sale
1 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $14K
See Location Highlights
Suong
Sale
1 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $3.5K
See Location Highlights