ខេត្ត​បាត់ដំបង

Neighborhood Overview

Property ក្នុង ខេត្ត​បាត់ដំបង

Overview of Neighborhoods ក្នុង ខេត្ត​បាត់ដំបង

Battambang
Sale
7 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $161K - $330K
See Location Highlights
Banan
Sale
6 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $28.61K - $11.04M
See Location Highlights
Thma Koul
Sale
3 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $18K - $30K
See Location Highlights
Sangkae
Sale
3 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $35K - $800K
See Location Highlights
Aek Phnum
Sale
1 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $130K
See Location Highlights