ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ

Neighborhood Overview

Property ក្នុង ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ

Overview of Neighborhoods ក្នុង ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ

Serei Saophoan
Sale
16 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $80K - $15.56M
See Location Highlights
Paoy Paet
Sale
16 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $155 - $230.8K
See Location Highlights
Svay Chek
Sale
4 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $49K - $9M
See Location Highlights
Ou Chrov
Sale
2 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $25K - $161K
See Location Highlights
Malai
Sale
1 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $500
See Location Highlights