ខេត្តព្រះសីហនុ

Neighborhood Overview

Explore the Neighborhood of ខេត្តព្រះសីហនុ

Property ក្នុង ខេត្តព្រះសីហនុ

Most Popular Projects ក្នុង ខេត្តព្រះសីហនុ

Overview of Neighborhoods ក្នុង ខេត្តព្រះសីហនុ

ក្រុងព្រះសីហនុ
Sale
220 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $345M
See Location Highlights
Prey Nob
Sale
19 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $8 - $14.52M
See Location Highlights
Kampong Seila
Sale
5 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $4 - $10M
See Location Highlights
Stueng Hav
Sale
1 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $40M
See Location Highlights