ខេត្តមណ្ឌលគិរី

Neighborhood Overview

 • Sale
  ទិញ
  $27K - $1.24M
 • Sale
  សម្រាប់លក់នៅ FazWaz-KH.com:
  4 អចលនទ្រព្យ
 • Rent
  ជួល
  $ - $
 • Rent
  សម្រាប់ជួលនៅ FazWaz-KH.com:
  0 អចលនទ្រព្យ

Property ក្នុង ខេត្តមណ្ឌលគិរី

Overview of Neighborhoods ក្នុង ខេត្តមណ្ឌលគិរី

Kaev Seima
Sale
2 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $27K
See Location Highlights
Pech Chreada
Sale
1 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $1.24M
See Location Highlights
Saen Monourom
Sale
1 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $54K
See Location Highlights