ខេត្តសៀមរាប

Neighborhood Overview

Property ក្នុង ខេត្តសៀមរាប

Overview of Neighborhoods ក្នុង ខេត្តសៀមរាប

Siem Reap
Sale
764 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $22.85M
See Location Highlights
Soutr Nikom
Sale
9 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $3 - $1.63M
See Location Highlights
Prasat Bakong
Sale
8 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $22 - $1M
See Location Highlights
Chi Kraeng
Sale
4 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $500 - $496.83K
See Location Highlights
Svay Leu
Sale
2 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $3 - $4K
See Location Highlights
Puok
Sale
1 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
Buy: $190K
See Location Highlights