ភ្នំពេញ

Neighborhood Overview

Explore the Neighborhood of ភ្នំពេញ

Property ក្នុង ភ្នំពេញ

Most Popular Projects ក្នុង ភ្នំពេញ

Overview of Neighborhoods ក្នុង ភ្នំពេញ

Saensokh
Sale
925 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $77M
See Location Highlights
Chamkar Mon
Sale
882 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $21.2M
See Location Highlights
Tuol Kouk
Sale
520 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $2.15B
See Location Highlights
Mean Chey
Sale
511 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $18.89M
See Location Highlights
Doun Penh
Sale
462 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $26.6M
See Location Highlights
Chbar Ampov
Sale
405 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $390 - $28M
See Location Highlights
Pur SenChey
Sale
319 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $28 - $22.5M
See Location Highlights
Chraoy Chongvar
Sale
289 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $300 - $43.45M
See Location Highlights
Russey Keo
Sale
271 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $1 - $29.89M
See Location Highlights
Dangkao
Sale
215 អចលនទ្រព្យ សម្រាប់អ្នក
Sale
ទិញ: $125 - $56.35M
See Location Highlights