និន្នាការអចលន​ទ្រព្យ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង

ស្វែងយល់អំពីទីផ្សារ អចលនទ្រព្យ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង តាមរយៈនិន្នាការនិងមធ្យមភាគ

តំលៃសមរម្យក្នុងការរស់នៅ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង

តម្លៃលក់ជាមធ្យមគឺប្រហាក់ប្រហែល $259,000 នៅ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង តម្លៃលក់ជាមធ្យមគឺប្រហាក់ប្រហែល $259,000 នៅ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង តម្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនៅ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង គឺ $16 តម្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនៅ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង គឺ $16 តំបន់ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង បច្ចុប្បន្នមាន 4 អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់ តំបន់ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង បច្ចុប្បន្នមាន 4 អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់

តំបន់នៅក្នុង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង

Rolea B'ier Rolea B'ierមាន 3 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
Tuek Phos Tuek Phosមាន 1 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់