ទីផ្សារអចលនទ្រព្យកំពូលៗនៅ មណ្ឌលសីមា

អចលនទ្រព្យ មណ្ឌលសីមា ដោយ សង្កាត់