ទីផ្សារអចលនទ្រព្យកំពូលៗនៅ កំពង់ត្រាច

ទីផ្សារជួលកំពូលៗនៅ កំពង់ត្រាច

អចលនទ្រព្យ កំពង់ត្រាច ដោយ សង្កាត់