ទីផ្សារអចលនទ្រព្យកំពូលៗនៅ ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់

អចលនទ្រព្យ ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ ដោយ ទីតាំង