ផ្ទះវីឡាសម្រាប់ ជួល នៅទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ | Villa House For Rent In Toul Kork, Phnom Penh

Boeng Kak Ti Muoy, Tuol Kouk,Phnom Penh
Unit ID: U1526686
$5,000
Per month for 1 year contract
6 Bedrooms
7 Bathrooms
255 SqM Indoor Area
Ready To Move-In

About This Villa

This property is a 255 SqM villa with 6 bedrooms and 7 bathrooms that is available for rent. It is located in Boeng Kak Ti Muoy, Phnom Penh. You can rent this villa long term for $5,000 per month.

Features

BalconyBalcony Wifi IncludedWifi Included Cable TVCable TV

Basic Information

Date Listed Oct 21, 2023
Updated 4 months ago
Property Type Villa
Storeys N/A
Location Tuol Kouk, Phnom Penh
Bedrooms 6
Nearest Landmark N/A
Indoor Area 255 SqM
Price per SqM $20
Outdoor Area
This is the combined size of the terrace, pool, parking area, and sala. It does not include the size of the garden.
N/A
Plot Size 500 SqM
Min. Rental Duration N/A
Available From N/A
Pets N/A
Construction Ready To Move-In
Furniture
N/A
View(s) City View
Parking Spots N/A
Pool Size N/A
Listed By
Each listing provided by partnered agents is individually verified by FazWaz-KH.com. Partner Agents work for different brokerages or property management companies but have teamed up with FazWaz-KH.com so that we can provide you a wider choice of properties
Agent / Partner
Unit ID U1526686
Back to top